Insolvence

Oddlužení, dlužná mzda, pohledávky

Věděli jste, že

návrh na povolení oddlužení za vás může sepsat a podat pouze vyjmenovaný okruh osob, mezi které patří i advokát?

Věděli jste, že

můžete podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám dluží mzdu, a to bez poplatku?

Věděli jste, že

přihlášku do insolvenčního řízení vašeho dlužníka vám může pomoci sepsat i advokát?


Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby také v oblasti insolvencí, především v oblasti oddlužení a konkursu.

Insolvenční řízení ale není jen oddlužení nebo osobní bankrot jak se dnes již oddlužení běžně říká. Způsobem řešení úpadku je i konkurs nebo reorganizace. Každý ze způsobů je určen pro odlišný okruh osob a každý má svá specifika.

V rámci insolvenčního řízení mohou být vyvolány incidenční spory o pravost, výši, pořadí pohledávky insolvenčního věřitele, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka, spory týkající se společného jmění manželů nebo například odpůrčí nároky. Insolvenční řízení je tedy i o řádné a včasné přihlášce insolvenčního věřitele a o sporech v insolvenčním řízení vyvolaných. 

Oddlužení

Nejčastější formou oddlužení je plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, kdy insolvenční správce v příslušné fázi řízení sepíše a zpeněží majetek dlužníka a dlužník zároveň plní svým přihlášeným věřitelům prostřednictvím splátkového kalendáře. 

Výše splátek závisí na příjmu dlužníka v aktuálním měsíci, za který se splátka vypočítává. Zaměstnavatel dlužníka provádí srážky dle usnesení insolvenčního soudu o schválení oddlužení a tyto zasílá insolvenčnímu správci. Insolvenční správce obdržené srážky dále distribuuje přihlášeným věřitelům a hradí pohledávky za majetkovou podstatou, tj. nebjěžněji odměnu insolvenčního správce a výživné. 

Oddlužení trvá nejdéle 5 let, přičemž insolvenční zákon za určitých předpokladů umožňuje tuto dobu zkrátit, případně přerušit. Zároveň dříve známá hranice uspokojení věřitelů do výše minimálně 30% (vyžadovaná do 31. 5. 2019) byla účinností novely insolvenčního zákona od 1. 6. 2019 zrušena a zákon minimální hranici nepředpokládá, nicméně určité limity zákon zná. Řešení úpadku oddlužením je však po této novele mnohem dostupnějším nástrojem a možností řešit tísnivou finanční situaci mnoha dlužníků. 

Překonejte s naší kanceláří vaše obavy

Lepší pozdě nežli později

Máte vícero dluhů (alespoň 2 věřitele), nezvládáte je hradit v datech splatnosti a vaše životní situace se stala neudržitelnou? Myslíte si, že jste se dostali do osobního bankrotu?

Zároveň je možné, že  jste v exekučním řízení nebo vám exekuce hrozí.

Kontaktujte naši kancelář, domluvte si termín porady a společně můžeme vaši situaci posoudit a vymyslet pro vás nejlepší řešení. 

Ne vždy je nutné žádat o oddlužení insolvenční soud, někdy postačí situaci včas řešit nebo alespoň řešit.

Svoji situaci konzultujte

Společně zjistíme vaše možnosti a posoudíme, zda je oddlužení opravdu možné a zda by bylo nejlepším řešením.

Pro podání návrhu na povolení oddlužení budete potřebovat především listiny k vašim dluhům, pracovní smlouvu a výplatní pásky za posledních 12 měsíců. Pokud jste se rozvedli, pak budete také potřebovat rozsudek, kterým bylo rozvedeno manželství a případně rozhodnutí o výživném na nezletilé děti. Další zákonem vyžadované listiny nachystáte po poradě s naší advokátní kanceláří.

Nalezněte řešení

Po shromáždění podkladů nutných pro podání návrhu na povolení oddlužení lze situaci posoudit a návrh sepsat a podat. Pokud se rozhodnete využít služeb naší advokátní kanceláře, bude za vás návrh soudu podán prostřednictvím advokáta. 

Insolvenční soud do 3 dnů od podání návrh zveřejní v insolvenčním rejstříku; zveřejněním návrhu nastanou účinky zahájeného insolvenčního řízení, mj. stavění úroků nebo např. zpravidla nelze provést dražbu nemovité věci soudním exekutorem.

Nezbytné podmínky pro podání návrhu na povolení oddlužení

Existence úpadku

O úpadek (osobní bankrot) se jedná v případě, kdy dlužník má více věřitelů (minimálně 2 věřitele), peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Dlužník není schopen své závazky plnit, pokud zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Poctivý záměr 

Poctivost záměru dlužníka je promítnuta do celého procesu oddlužení a je sledována po celou dobu insolvenčního řízení. Je zkoumán poctivý záměr dlužníka se oddlužit. Insolvenčním návrhem není možné sledovat nepoctivý záměr. Po schválení oddlužení je nutné dodržovat povinnosti stanovené insolvenčním zákonem. Pokud se nepoctivý záměr dlužníka v průběhu řízení projeví, dlužník nebude oddlužen - schválené oddlužení bude zrušeno.

Vstupní podmínky

Jedním z předpokladů pro povolení oddlužení je také schopnost dlužníka splácet v plné výši odměnu insolvenčního správce, přičemž výše splátky ostatním věřitelům včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň nesmí být nižší než tato pohledávka na odměnu insolvenčního správce, a dále dlužník musí být schopen hradit v plné výši pohledávky na výživném a odměnu sepisovateli insolvenčního návrhu. Tedy například:

Odměna insolvenčního správce za jeden měsíc trvání oddlužení = 1 089,00 Kč vč. DPH - dlužník musí být schopen hradit věřitelům alespoň totéž co insolvenčnímu správci, tj. celkem minimálně 2 178,00 Kč. 

Pokud je dlužník povinen hradit výživné např. 1 000,00 Kč / měsíc, pak musí být z jeho mzdy možné pro oddlužení použít částku, která se rovná 2 178,00 Kč (odměna insolvenčního správce + věřitelé) + 1 000,00 Kč výživné = celkem minimálně 3 178,00 Kč.

Odměna sepisovatele insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, kterým ze zákona může být pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba, je ze zákona určena částkou ve výši 4 000,00 Kč v případě fyzické osoby jednotlivce nebo 6 000,00 Kč v případě společného návrhu manželů. Tato úplata je spojena výslovně se sepisem a podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení.

Kontakt

Mgr. Michaela Nováková, advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 18408 

Riegrova 229/1,

430 01 Chomutov

+420 607 976 525

info@advokat-novakova.cz