Aktuality

Držte krok s námi, my ho držíme s dobou.

Vracení vstupného za zrušené kulturní akce

V Poslanecké sněmovně se od 4.5.2020 projednává vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí; zákon má dle návrhu vztahovat na kulturní akce konané do 31.10.2020; Pokud bude akce, která se měla konat do 31.10.2020 z důvodu pandemie zrušena, má být pořadateli umožněno odložit vrácení zaplaceného vstupného zákazníkovi a v takovém případě by má být zákazníkovi nabídnut poukaz na kulturní akci, který bude možné využít na náhradní akci s tím, že se předpokládá, že se bude jednat o totožnou akci organizovanou v roce 2021

Nouzový stav na území ČR do 17. 5. 2020

Vládním usnesením ze dne 30. 4. 2020 č. 485 publikovaným ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 219/2020 Sb. byl prodloužen nouzový stav na území České republiky do 17. 5. 2020. Usnesení bylo vydáno na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 28. dubna. Od 1. 5. 2020 a dále od 11. 5. 2020 se postupně "uvolňují" doposud přijatá opatření ke zmírnění dopadů viru SARS CoV-2.

Zvýšení nájemného z bytu

Podle Nařízení Vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 publikovaným ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 202/2020 Sb. nelze nájemné z bytu po dobu ode dne účinnosti nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat; tj. nájemné z bytu nelze zvýšit od 24.4.2020 do skončení mimořádných opatření přijatých Vládou ČR na základě krizového zákona v době nouzového stavu, Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo krajskou hygienickou stanicí v roce 2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2.

Přijetí Lex Covid

Vládní návrh zákona ze dne 1.4.2020 o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru prošel Parlamentem ČR a dne 20.4.2020 byl podepsán prezidentem ČR. Zákon bude upravovat možnosti prominutí zmeškání lhůt, zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu, ve vztahu k právnickým osobám; doplněny budou možnosti kdy lze zastavit exekuční řízení. Vyjma změny exekučního řádu budou změny účinné dnem vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů ČR.

Splácení úvěru a COVID-19

Přijetí zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (177/2020 Sb.), s účinností od 17.4.2020 lze využít institutu ochranné doby k odložení času plnění peněžitých dluhů úvěrovaného ze smlouvy o úvěru, a to do 31.10.2020 nebo 31.7.2020; úvěrovaný musí v oznámení uvést, že má zájem na zkrácené ochranné době; pro úvěry sjednané a čerpané do 26.3.2020 úvěrující má právo na úrok; nelze sjednat úplatu za úkony spojené s využitím ochranné doby.

Sňatek od 27. 4. 2020

Od 27.4.2020 bude účinná výjimka ze zákazu volného pohybu osob při účasti na sňatečném obřadu. Podmínkami bude - účast snoubenců, dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci / církve, matrikář, to vše plus maximálně další 4 lidé. Snoubenci nejsou povinni mít roušku. Odstupy účastníků 2 metry neplatí pro snoubence a členy domácnosti.

Na tiskové konferenci po jednání vlády dne 26. 3. 2020 zaznělo, že ministryně spravedlnosti chystá změnu insolvenčního zákona, která by byla přijata ve stavu legislativní nouze, tedy by byla přijata v tzv. zkráceném legislativním procesu. Změna zákona má reagovat na aktuální dění ohledně šíření koronaviru a má reagovat na pokles příjmů dlužníků v důsledku opatření přijatých vládou ČR v souvislosti s ochranou zdraví lidu při šíření viru. 

Nové výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje v souvislosti s šířením koronaviru budou platit od 27. 3. 2020 od 6:00 hod. Od této doby se zákaz prodeje a prodeje služeb v provozovnách nebudou vztahovat na zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost, dále ani na myčky automobilů. Aktuálně toto opatření platí do 1. 4. 2020.

Výběr mimořádných opatření spojených s šířením koronaviru prodloužených do 1. 4. 2020

  • Prodloužení omezení volného pohybu osob na území celé České republiky.
  • Prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách a zavření restauračních zařízení, to vše s udělenými výjimkami.
  • Otevírací doba úřadů - 2 dny v týdnu maximálně na 3 hodiny, omezení nabízených služeb

Svatba není neodkladná úřední záležitost

V důsledku opatření přijatých Vládou ČR v souvislosti se zamezením šíření koronaviru byl s účinností od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020 omezen volný pohyb osob na území ČR. Toto omezení bylo mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví prodlouženo do 1. 4. 2020.  V rámci omezení volného pohybu osob byly uděleny výjimky z tohoto zákazu, konání svatebních obřadů vyjmuto nebylo, z uvedeného vyplývá, že uzavření manželství není neodkladnou úřední záležitostí, tj. sňatečné obřady se po dobu trvání uvedeného omezení nemohou konat.

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Zdroj: MPSV

Home office v době koronavirové

Platné právní předpisy ČR de facto neznají pojem jako je home office (tzv. práce na dálku) - v podstatě se jedná o změnu místa výkonu práce. Zaměstnavatel a zaměstnanec se na jiném místě výkonu práce dle pracovní smlouvy mohou vzájemně domluvit, toto je třeba ošetřit dodatkem k již uzavřené pracovní smlouvě. Home office nelze jednostranně nařídit. Je třeba od počátku myslet na dohodu ohledně způsobu zadávání práce, způsobu vedení evidence pracovní doby, náhradě nákladů vzniklých zaměstnanci spojených s výkonem práce z domova, otázka technického vybavení užívaného k výkonu práce z domova, zabezpečení citlivých informací. Upravení home office interním, předpisem zaměstnavatele nenahrazuje dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Nejnovější články

Mgr. Michaela Nováková, advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 18408

Riegrova 229/1,

430 01 Chomutov

+420 607 976 525

info@advokat-novakova.cz