ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář se zabývá generální praxí, Mgr. Michaela Nováková je samostatným advokátem a poskytuje služby specializované na oblast občanského, obchodního, insolvenčního a trestního práva.

Při sjednávání odměny za práci stavíme na první místo dohodu s klientem. Neváhejte naši kancelář oslovit k nalezení vhodného řešení vaší situace.

Při poskytování právních služeb hledáme pro klienta nejvhodnější a nejrychlejší řešení, důraz je kladen především na zájem klienta, přičemž se snažíme vyjít vstříc všem jeho potřebám.

Mgr. Michaela Nováková, advokát 

Občanské a rodinné právo

Chraňte své oprávněné zájmy

 • Nemovitosti - koupě, prodej, darování, nájem, věcná břemena
 • Advokátní úschova peněz
 • Sepis smluv - koupě, darování, dílo, nájem, pacht
 • Vymáhání pohledávek 
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Rozvod manželství
 • Úprava péče o nezletilé, vypořádání společného jmění

Insolvenční právo

Oddlužení, Konkurs

 • Návrh na povolení oddlužení
 • Insolvenční návrh za zaměstnance 
 • Insolvenční návrh za věřitele 
 • Insolvenční návrh spojený s prohlášením konkursu
 • Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • Sepis incidenčních žalob
 • Zastoupení v insolvenčním řízení
 • Zastoupení v incidenčních sporech

Obchodní právo

Mějte svoji společnost pod kontrolou

 • Právo obchodních korporací - zakládání, změny
 • Převod obchodního podílu 

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení

 • Obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • Hájení práv poškozeného

Odměna za poskytování právních služeb je s klientem zpravidla sjednávána individuálně, a to s ohledem na zvláštnost konkrétního případu, časovou a odbornou náročnost a finanční možnosti klienta. Nad rámec odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje jako cestovní výdaje, soudní a jiné poplatky, náklady na znalecké posudky a jiné účelně vynaložené hotové výdaje. Odměna může být sjednána zejména jako:

Časová 

Odměna sjednávaná dle hodinové sazby a časové náročnosti, tedy jedná se o násobek hodinové sazby a počtu hodin odpracovaných k provedení sjednané právní služby.

Úkolová

Odměna dle předem dohodnuté částky za vyřízení předem sjednaného úkolu nebo za vyřízení celé věci dle sjednaného rozsahu.

Podílová (tzv. success fee)

Odměna dle předem sjednaného podílu na výsledku věci, tedy sjednané procento z přiznaného nároku.

Pokud není s klientem sjednána odměna za poskytované právní služby, náleží advokátovi odměna dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Kontakt

Mgr. Michaela Nováková, advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 18408

Riegrova 229/1, 

430 01 Chomutov

+420 607 976 525

info@advokat-novakova.cz